• เข้าคลองล่องเรือหางยาว 90 นาที

    โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 90 นาที)

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดกัลยาณมิตร เข้าคลองบางกอกใหญ่ ให้อาหารปลา ออกคลองมอญ แวะวัดอรุณ 20 นาที จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    หรือ ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เข้าคลองบางกอกน้อย ให้อาหารปลา เข้าเยี่ยมชมอู่เรือพระราชพิธี จากนั้นกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม