• ล่องเจ้าพระยาเที่ยวเกาะเกร็ด (4 ชม)

  โปรแกรมการเดินทาง (4 ชม)


  8.00 นออกเดินทางจากท่าเรือสาทร
  9.30-10.30 น.เกาะเกร็ด ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมมอญ ชมวัดเก่ารอบเกาะ เช่น วัดไผ่ล้อม วัดฉิมพลี, ชมเตาเผาโบราณ, หมู่บ้านปั้นหม้อ เดินชิมของอร่อย ขนมหวาน ซื้อของที่ระลึก
  12.00 นเดินทางกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


  การบริการประกอบด้วย

  เรือท่องเที่ยว, มัคคุเทศน์, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเดินทาง


  ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน