• ล่องเจ้าพระยาเที่ยวเกาะเกร็ด (ทั้งวัน)

  โปรแกรมการเดินทาง (ทั้งวัน)


  ๘.๓๐ น.ลงทะเบียนที่ท่าเรือข้ามฟากสาทร
  ๙.๐๐ น.ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร
  ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐เกาะเกร็ด ไหว้พระ ณ วัดปรมัยยิกาวาส ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมมอญ ชมวัดเก่ารอบเกาะ เช่นวัดไผ่ล้อม
  วัดฉิมพลี, ชมเตาเผาโบราณ, หมู่บ้านปั้นหม้อ
  รับประทานอาหารกลางวัน เดินชิมของอร่อย ขนมหวาน ซื้อของที่ระลึก

  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด
  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นวัดเก่าแก่มากกว่า ๑๓๐ ปี
  ๑๖.๐๐ น.เดินทางกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ
  การบริการประกอบด้วย

  เรือท่องเที่ยว, มัคคุเทศน์, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเดินทาง


  ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน