• ล่องเจ้าพระยาเที่ยวพระปรางค์วัดอรุณ

  โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

  ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร เวลา 9.00 น. มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆเช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดกัลยาณมิตร วัดระฆังโฆษิตาราม สะพานพระราม 8 จากนั้นกลับลำ


  เวลา 9.45- 10.30 น. เข้าเยี่ยมชม วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้นๆว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการเดินชมพระปรางค์อันถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพระปรางค์วัดอรุณนี้มีขนาดความสูงประมาณ 70 เมตรเราสามารถปีนพระปรางค์ขึ้นไปตามทางขึ้นที่จัดไว้ให้จนถึงยอดของพระปรางค์และชื่นชมกับทิวทัศน์ของแม่น้ำน้ำเจ้าพระยาอีกมุมหนึ่งได้


  กราบสักการะพระพุทธรูปในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบรมรูปของท่าน ซึ่งในวิหารนี้มีพระแท่นบรรทมของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาศนภาลัย รัชกาลที่ 2 ประดิษฐานอยู่ด้วย
  เวลา 11.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


  การบริการประกอบด้วย

  เรือเจ้าพระยา ทัวร์ริ่ง , มัคคุเทศน์ประจำแม่น้ำเจ้าพระยา, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเดินทาง


  หมายเหตุ : ค่าเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณ คนไทย ฟรี ต่างชาติ 50 บาท

  ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน