• โรงเรียนราชินี

    เป็นโรงเรียนสตรีเก่าแก่ของเมืองไทยแห่งหนึ่ง เดิมชื่อ โรงเรียนสุนันทาลัย เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างตึกสุนันทาลัย ขึ้นในปีพ.ศ.2463 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เพราะอุบัติเหตุเรือล่ม จากนั้นโรงเรียนก็มีการขยายกิจการเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ จนเป็นโรงเรียนราชินีในปัจจุบัน สำหรับตึกสุนันทาลัยนั้นบางแห่งก็เรียกว่า ตึกเซมินารี (SIMINARY) ตามชื่อที่จารึกอยู่ด้านหน้าอาคารสุนันทาลัย (ROYAL SEMINARY) สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีมะโรง โทศก 1452 โรแยลเซมินารีนั้นหมายถึงโรงเรียนหลวง หรือโรงเรียนที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้าง