• โรงพยาบาลศิริราช

    โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกที่รับรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยทั่วไปด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนก่อสร้างในชั้นต้น จำนวน 160,000 บาท โดยโปรดให้สร้างอาคารของโรงพยาบาลในบริเวณที่เคยเป็นวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือ “วังหลัง” ดังนั้นในระยะแรกประชาชนจึงนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” ต่อมาภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์ พระราชโอรสซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด เมื่อมีพระชันษาเพียง 1 ปี 7 เดือน ทรงมีพระราชดำริถึงความทุกข์ยากของประชาชน ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รับการรักษาอย่างไม่ถูกต้องและต้องเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี จึงได้โปรดพระราชทานสิ่งของต่างๆเนื่องในงานพระเมรุ ตลอดจนบริจาคเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์ เป็นจำนวน 56,000 บาท เพื่อสมทบสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนพระราชกุศล พระราชทาน และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์ จึงโปรดพระราชทานนามโรงพยาบาลที่ใหม่ว่า “ศิริราชพยาบาล” และในปัจจุบันเรียกกันว่า “โรงพยาบาลศิริราช”