• วัดโมลีโลกยาราม

    เดิมชื่อวัดท้ายตลาด รัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์ ต่อมารัชกาลที่ 2 ก็ทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์และพระราชทานนาม รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างรูปสมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์ ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ไว้ในหอพระ