• วัดอรุณราชวราราม

    ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อ “วัดแจ้ง” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปฏิสังขรณ์เมื่อพุทธศักราช 2316 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อีกทั้งพระอุโบสถ และพระปรางค์ขึ้นใหม่ ในรัชกาลที่ 3 พระราชทานนามวัดว่า “วัดอรุณราชวราราม” ในปัจจุบันกรมศิลปากรเข้าดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่และมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯได้สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 ไว้สักการระ