• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    กลุ่มอาคารเรียนใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิมเรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง) ที่สร้างขึ้นหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของไทยสมัยหนึ่ง ออกแบบโดย นายจิตรเสน อภัยวงศ์ อาคารที่ว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดมาก็คือ อาคารโดม ซึ่งหันหน้าอาคารลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก อาคารเรียนในระยะนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบสากลซึ่งมิได้ยึดถืออิทธิพลศิลปะของสถาปัตยกรรมชาติใดๆเป็นหลักในการออกแบบ แต่ได้อาศัยการออกแบบให้เหมาะสมกับอาคารในเขตร้อน ดังจะเห็นได้จากการกำหนดความสูงของห้อง ให้มีความสูงที่กระแสลมจะผ่านได้มาก กับการทำชายคาให้กว้างเพื่อใช้บังแดดและฝน