• ท่าราชวรดิษฐ์ และพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

    ในสมัยรัชกาลที่ 1 เรียกว่าพระฉนวนน้ำ ประจำท่าพระราชวังหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักน้ำ และรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯให้สร้างเป็นหมู่พระที่นั่ง 4 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งชลังคณพิมาน พระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิต พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย และพรี่นั่งอนงค์ในสราญรมย์ และพระราชทานนามว่า ท่าราชวรดิษฐ์ หมายถึงท่าอันประเสริฐแห่งราชการ ปัจจุบันคงเหลือเพียงพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยองค์เดียวเท่านั้น