• คลองมหาสวัสดิ์

    เส้นทางคลองนี้ขุดขึ้นเพื่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ จะไปบรรจบกับ คลองพุทธบูชา โดยมีประตูน้ำกั้นอยู่ แรงงานที่ใช้ขุดคลองนี้คือ ลาว เขมร มอญ หลังจากขุดเสร็จแรงงานก็ไปอยู่แถบลุ่มน้ำ นครชัยศรี


    ตามคลองนี้แต่ก่อนจะมีแต่สวนทุเรียน สวนหมาก และสวนดอกไม้อยู่มากแต่หลังจากน้ำท่วมปี พ.ศ. 2538 ทำให้บ้านเรือนและสวนเสียหายไปมาก สภาพน้ำในคลองใสสะอาด