• อาคารที่ทำการกองทุนสงเคราะห์เด็กสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ)

    ตั้งอยู่ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม ตำหนักเดิมเป็นของเจ้าจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้สร้างตำหนักใหม่พระราชทานเรียกว่า วังมะลิวัลย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ ทำการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ลักษณะอาคารเป็นรูปทรงเรียบๆ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่สวยงามแปลกตาและลวดลายไม้ฉลุที่ชายคา โค้งหน้าต่างและหน้าจั่วทำให้อาคารสวยงามและลดความแข็งของรูปทรงอาคารลงไปมาก