• สะพานพระราม 6

    เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างฝั่งกรุงเทพ คือที่ ตำบลบางซ่อน และฝั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ตำบลละมุด สร้างขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงตั้งพระทัยที่จะเชื่อมการติดต่อระหว่างทางสายเหนือและทางสายใต้ ให้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2469 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานชื่อสะพานว่า “สะพานพระราม 6” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้เสด็จฯ ไปประกอบพระราชพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2469


    ในช่วงแรกนี้สะพานพระราม 6 ยาว 443.60 เมตร กว้าง 10 เมตร มีเส้นทางรถไฟ ถนนและคนเดินเท้า จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานถูกโจมตีทางอากาศจนชำรุด ได้รับการซ่อมแซมใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2492 ซึ่งรูปแบบและลักษณะสะพานได้เปลี่ยนไปบางประการ เช่น ความยาวเพิ่มเป็น 460 เมตร และความกว้างเพิ่มเป็น 11.43 เมตร รวมทั้งพื้นสะพาน ก็ได้เปลี่ยนเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแทนพื้นไม้เดิมด้วย และได้ทำพิธีเปิดสะพานใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2496 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธี


    หลังจากนั้นสะพานพระราม 6 ได้ปิดซ่อมแซมอีกหลายครั้ง จนกระทั่งการก่อสร้างสะพานพระราม 7 ซึ่งขนานกับสะพานเดิมแล้วเสร็จและเปิดให้รถวิ่งข้ามได้ จึงได้ปิดการสัญจรทางรถยนต์สะพานพระราม 6 อย่างถาวร คงเหลือเพียงเปิดให้เป็นทางรถไฟวิ่งข้ามเท่านั้น