• สถานฑูตโปรตุเกส

    โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามามีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายและการฑูตกับประเทศไทยตั้งแต่สมันอยุธยา ในขณะเดียวกันก็เป็นชาติแรกที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย ให้จัดตั้งสถานีการค้าและสถานกงศุลขึ้นในพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ.2367 โดยมีทำเนียบเอกอัครราชฑูตหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อาคารในสถานฑูตโปรตุเกสมีการดูแลรักษา อยู่ในสภาพที่ดีตลอดมา จนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมประเภทอาคารที่มีการอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม