• สถานฑูตฝรั่งเศส

    หลังจากที่ประเทศโปรตุเกสได้มีการจัดตั้งสถานกงศุลเป็นชาติแรกแล้วต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้ขอจัดตั้งสถานกงศุลขึ้นในบริเวณที่เป็นอาคารไปรษณีย์กลางในปัจจุบัน และตามด้วยประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส โดยสถานฑูตฝรั่งเศสตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมโอเรียนเต็ลในปัจจุบัน จึงทำให้พื้นที่แถบนี้กลายเป็นย่านสถานฑูตของต่างประเทศในเวลานั้น