• ศาลเจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่ตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยว)

    ชาวจีนไหหลำ ในขณะเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเรือสำเภาต่างบนบานต่อเจ้าแม่ตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยว ขอให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ ดังนั้น เมื่อถึงประเทศไทย ชาวจีนไหหลำในยุคแรกจึงได้สร้างศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยวขึ้น ใน ปี พ.ศ.2384 ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้จึงถือว่าเป็นศาลเก่าแก่ที่สุดของชาวไหหลำ โดยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร นับถือแต่เจ้าแม่ทับทิมแต่เพียงองค์เดียว