• วัดไทรม้าใต้

    วัดไทรม้าใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 88 บ้านไทรม้า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มป่าสวนผลไม้นานาชนิด หน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออก อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 ลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคาลด 3 ชั้น ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นแบบบุษบก หน้าบันเป็นลายเครือเถาว์พรรณพฤกษา กุฎีสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคาคอนกรีตสองชั้น และอาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2456 วิหาร ศาลาท่าน้ำ หอปริยัติธรรม สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร อีกองค์หนึ่งปางสมาธิหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 2 องค์ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน 14 องค์ อยู่ที่วิหาร พร้อมด้วย “หลวงพ่อใหญ่”


    วัดไทรม้าใต้ สร้างเ มื่อพ.ศ. 2332 โดยมีพระยาเสนาและพระยาทรง ดำเนินการสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาและมาได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นวัดที่เจริญมั่นคงในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อุโบสถหลังเก่าได้ผ่านการบูรณธซ่อมแซมในปีพ.ศ. 2450