• วัดแก้วฟ้า

    สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระมหาจักรพรรดิ์ (อยุธยาตอนต้น) และมาบูรณะในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อุโบสถวัดแก้วฟ้ามีเจดีย์อยู่ด้านหลังเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย การที่มีเจดีย์ประธานได้สักการะไปถึงพระบรมสารีริกธาตุ และพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ด้วย