• วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

    วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนทหาร หมู่ที่ 14 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากมีอีกวัดหนึ่งนามว่า “วัดแก้วฟ้าล่าง” ปัจจุบันคือ “วัดแก้วแจ่มฟ้า” ประชาชนจึงนิยมเรียกวัดนี้ว่า “วัดแก้วฟ้าบน” ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่ อุโบสถ กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ฌาปนสถาน สุสาน