• วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

    วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สุดถนนศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสมอแครง สร้างมาตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ครั้งถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วักเทวราชกุญชร