• วัดเทพนารี

    วัดเทพนารี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 807 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประมาณปี พ.ศ.2329 สร้างโดยชาวมอญสองพี่น้อง ผู้พี่มีนามว่าทอง ผู้น้องมีนามว่าเงิน ซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยได้รับราชกาลสนองพระเดชพระคุณจนได้รับความดีความชอบเป็นท่านท้าวทั้งสองคน ในปี พ.ศ.2329 ได้สร้างวัด”เงิน”คู่กับ “วัดทอง” โดยใช้นามผู้สร้างเป็นนามวัด แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกวัดเงินว่า วัดบางพลูล่าง หรือวัดล่าง และวัดทองว่า วัดบางพลูบนหรือวัดบน ภายหลังวัดเงินและวัดทองมีนามใหม่ว่า วัดเทพนารี และวัดเทพากร ตามลำดับ