• วัดเครือวัลย์วรวิหาร

    วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างโดย เจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธ์) และเจ้าเครือวัลย์ (ธิดา) ซึ่งเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้สร้างจะถวายเป็นพระอารามหลวง แต่ได้ถึงแก่กรรมก่อนที่จะสร้างเสร็จ รัชกาลที่ 3 จึงทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จและพระราชทานนามว่า “วัดเครือวัลย์วรวิหาร”