• วัดเขียน

    วัดเขียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2323 เป็นวัดเก่าแก่สมัยธนบุรีตอนปลาย ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มเป็นสวนผลไม้ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่ อุโบสถ ลักษณะทรงไทยโบราณ กุฎีสงฆ์ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ