• วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

    วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร อยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างโดยพระเจ้าอู่ทอง และเชื่อกันว่าเป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่ครั้งนั้น เดิมชื่อว่า “วัดเขมา” เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า “วัดเขมาภิรตาราม” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสันนิษฐานว่า แต่เดิมที่มีนามว่า “วัดเขมา” คงจะเป็นเพราะเขมรสร้างให้เป็นวัดเขมร เนื่องจากคำว่า “เขมา” หรือ เขมะ หรือ เขมรัฐ แปลได้ตรงกับคำว่ำเขมร