• วัดอินทราราม หรือ วัดบางยี่เรือ

    เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เครื่องบนพระวิหารประกอบด้วย ชามกระเบื้อง ภายในมีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ หลวงพ่อดำ และมีพระแท่นบรรกมสำหรับพระเจ้าตากเมื่อมาวิปัสนาที่นี่ พระแท่นนี้ทำด้วยไม้ พักประดับด้วยงาช้างแกะลาย พระวิหารเปิดให้ชมทั้ง พระอุโบสถเปิดในวันพระ จะมีพุทธศาสนิกชนมานั่งวิปัสสนากรรมฐาน ด้านข้างมีเจดีย์ ที่บรรจะอัฏฐิของพระเจ้าตากและพระมเหสี เรียกว่า เจดีย์กู้ชาติ บ้านเรือนรอบๆบริเวณ เป็นทรงปั้นหยา สร้างสมัยรัชกาลที่ 6-7