• วัดสนามเหนือ

    วัดสนามเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้านคลองลัดเกร็ด ถนนสุขาสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    วัดสนามเหนือ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2372 แต่เดิมเข้าใจว่าชาวมอญ เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นและมีพระมอญออยู่ประจำ ใน พ.ศ. 2494 07 จึงมีพระสงฆ์ ฝ่ายนิกายมาอยู่ประจำ


    พื้นที่ตั้งวัด เป้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยาและคอลงลัดเกร็ดภายในวัดเสนาสนะต่างๆได้แก่ อุโบสถบูรณะ พ.ศ. 2526 ลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารทรงไทยสองชั้น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลพักร้อน ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอปริยัติธรรม สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ หล่อด้วยทองเหลือง ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1.10 เมตร นอกจากนี้ มีพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน 4 องค์ เจดีย์ 2 องค์ อยู่ที่ด้านหน้าอุโบสถ