• วัดวรจรรยาวาส

    วัดวรจรรยาวาส หรือเดิมมีนามว่า “วัดบางขวางล่าง” ตั้งอยู่เลขที่ 2010/25 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2360 ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยมีท่านขุนทองสื่อ (ทองอยู่) เป็นผู้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด หลังจากนั้น คุณท้าววรจันทบรมธรรมภักดีนารีวรคณานุรักษา ก็ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบมาจนถึงสมัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤติธาดา และสมัยพระวรวงศ์เธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากรได้ทำนุบำรุงตลอดมา จึงได้ชื่อว่า วงศ์ “โสณกุล ณ อยุธยา” ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อย่างแท้จริง วัดนี้เปลี่ยนนามมาเป็น “วัดจรรยาวาส” ในปี พ.ศ.2482