• วัดราษฎรประคองธรรม

    สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2256 ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย แต่เดิมขาดการทำนุบำรุง ไม่มีพระสงฆ์ ทรุดโทรมจนชาวบ้านเรียก วัดค้างคาว ต่อมาชาวบ้าน เข้ามาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง และเปลี่ยนนามใหม่เป็น วัดราษฎรประคองธรรม มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่มณฑปสามยอด