• วัดราชสิงขร

    วัดราชสิงขรตั้งอยู่เลขที่ 2114 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระไกร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย หลังจากทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงอัญเชิญ “หลวงพ่อแดง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หล่อด้วยสัมฤทธิ์แต่มีสีแดง มาจากอยุธยา เป็นที่เคารพสักการของประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดงานสมโภชระหว่างวันที่ 28 มีนาคม และ 3 เมษายน ของทุกปี