• วัดยานนาวา

    วัดยานนาวา เขตยานนาวา ฝั่งกรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า “วัดคอกควาย” หรือ “วัดคอกกระบือ” เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระเจดีย์ที่มีรูปทรงเป็นแบบเรือสำเภา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นว่า เรือสำเภาที่ไทยใช้ในสมัยนั้นมีรูปทรงเป็นอย่างไร เนื่องจากในสมัยพระองค์ เรือสำเภาแบบเดิมเริ่มจะลดน้อยลงเป็นลำดับ ในขณะที่เรือกำปั่นแบบฝรั่ง มีความนิยมมากขึ้น อีกประการหนึ่ง ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ ที่จะช่วยเหลือมวลสัตว์ ให้พ้นจากวัฐสงสารด้วยการขนขึ้นเรือสำเภา