• วัดประยูรวงศาวาส

    สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ใน พ.ศ.2379 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะรั้ววัดบางตอนเป็นเหล็กจากประเทศอังกฤษ มีเขามดตั้งอยู่ด้านหน้าวัด เป็นภูเขาหินจำลองอยู่กลางน้ำมีถ้ำประดิษฐานพระนอนอยู่เชิงเขา บนยอดเขาประดิษฐานโบสถ์และเจดีย์ขนาดเล็กอยู่บนสุด ในบริเวณเขามดประดับด้วยต้นไม้และตุ๊กตาจีน และเป็นสุสานบรรจุอัฐิชนทั่วไป สุสานมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย จีนและฝรั่ง