• วัดนายโรง

    สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา แล้วมาปฏิสังขรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ตามประวัติผู้สร้างโบสถ์ที่นี่คือ นายโรงละคร จึงเรียกที่นี่ว่า วัดนายโรง ที่วิหารมีรูปปั้นของ นายโรงละคร ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน มีการสอดแทรกอารมณ์ขันของศิลปินไว้ที่รักแร้โบสถ์ คือมีภาพเชิงสังวาสของชูชก การเขียนภาพจิตรกรรม ส่วนบน จะเป็นภาพพุทธประวัติ ภาพเทพ คนฑัณ ชาวต่างประเทศ และภาพเทพชุมนุมซึ่งงแบบนำมาจากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ซึ่งนำแบบ มาจากวัดใหญ่สุวรรณารามที่เพชรบุรีอีกต่อหนึ่ง