• วัดนางชี

    บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นมาก ประดับตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์งดงามมาก พระอุโบสถที่วัดนี้มีมาตั้งแต่ สมัยอยุธยา แต่วัดนี้มาบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในวัดจึงเป็นแบบจีน โดยปรกติไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนที่พระวิหารมีเตียงไม้มะเกลือ แบบจีนที่สลักลวดลายวิจิตรงดงามมาก ซึ่งพระยาโชดึกราชเศรษฐี นำมาถวายวัด เนื่องจากบุตรีของท่านคลอดบุตรตายบนเตียงนี้


    วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงเทพที่มีประเพณีชักพระ จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวกประดิษฐานยังบุษบก แล้วชักแห่ไปทางเรือ เข้าคลองชักพระ แล้วแวะเลี้ยงเพลที่วัดเตี้ย ก่อนจะวกขวาเข้าคลองบางกอกน้อย ออกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกลับเข้าคลองบางกอกใหญ่ กลับวัดนางชี ถือเป็นการทักษิณาวัตรบางกอก ประเพณีนี้จะกระทำทุกแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นวันสิ้นฤดูฝน จะมีการละเล่นต่างๆ เช่นแข่งเรือ เพลงเรือ และแห่เรือ