• วัดตึก

    วัดตึกตั้งอยู่ที่ 77 บ้านบางไผ่น้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    วัดตึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2324 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดใหม่ตึก” ต่อมาขาดผู้ทะนุบำรุงทำให้วัดทรุดโทรมและกลายไปเป็นวัดร้างในที่สุด จนถึงประมาณ พ.ศ. 2420 พระอาจารย์เปี่ยม ได้มาอยู่และนำพุทธบริษัทบูรณะพัฒนาวัดให้กลับกลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามลำดับจนถึงปัจจุบัน วัดตึกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2430 ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ อุโบสถบูรณะ พ.ศ. 2459 ลักษณะสร้างด้วยอิฐถือปูน มีสภาพชำรุด หน้าบันประดับด้วยถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ กุฎีสงฆ์ ส่วนมากเป็นอาคารไม้ทรงไทย ทรงมนิลา ปั้นหยา หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง 2 เมตร ปางมารวิช้ย