• วัดคอนเซ็ปชัญ

    วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน เป็นวัดของคณะคริสตัง (โรมันคาทอลิก) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประวัติการสร้างวัดสามารถสืบย้อนหลังได้ถึงต้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นได้มีชาวโปรตุเกสกลุ่มหนึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลสวนพลู ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชาวโปรตุเกสเหล่านี้ได้เข้ามารับราชการและได้รับพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนและให้ชาวโปรตุเกสที่นับถือลิทธิคริสตังสร้างวัดเป็นที่ประกอบศาสนากิจ ซึ่งในขณะนั้นวัดมีเพียงโบสถ์เครื่องไม้หลังเดียว พระสังฆราชลาโน ได้ตั้งชื่อว่า “วัดพระแม่ปฎิสนธิหามลทินมิได้”


    หลังจากสร้างวัดแล้วไม่ปรากฎเรื่องราวใดๆอีกจนในปีพ.ศ.2325 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวเขมรที่กวาดต้อนมาจากกัมพูชาเข้ามาอยู่รวมกับชาวโปรตุเกส หมู่บ้านนี้จึงเรียกว่า “บ้านเขมร” ชาวเขมรเหล่านี้ได้เข้ารับราชกาลในกรมทหาร ฝรั่งแม่นปืนใหญ่ ซึ่งมีฝรั่งเป็นหัวหน้าดูแลชาวหมู่บ้านคอนเซ็ปชัญ


    ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พวกญวนที่มาขอสวามิภักดิ์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับบ้านเขมรไปทางเหนือ และบางส่วนได้ตั้งบ้านเรือนรวมกับบ้านเขมร เขตหมู่บ้านเขมรจึงได้ขยายออกไป ต่อมาพวกญวนที่อยู่ทางด้านเหนือได้สร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งคือวัดนักบุญฟังซิสซาเวียร์หลังปัจจุบัน ซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2390 และทำการเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2410


    วัดคอนเซ็ปชัญ มีบาทหลวงปกครองเรื่อยมา ช่วงใดที่ขาดเจ้าอาวาสจะฝากการปกครองวัดไว้กับเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ สำหรับโบสถ์คอนเซปชั่น ปัจจุบันมี 2 โบสถ์ โบสถ์เล็ก เรียก “วัดน้อย” เป็นโบสถ์เก่า ส่วนโบสถ์ใหญ่คือวัดคอนเซปชัญในปัจจุบันซึ่งทำพิธีเสกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2390