• วัดกัลยาณมิตร

    เป็นวัดที่พระยาราชสุภาวดี (โต) สร้างขึ้นที่ปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชศรัทธาทรงรับสร้างพระวิหารและพระโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขึ้นในวัดเป็นการช่วยเหลือพระยาราชสุภาวดีที่ทรงสนิทสนมคุ้นเคย และพระราชทานนามวัดว่า “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร” และในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯช่วยสร้างหอไตรหลังหนึ่ง