• วัดกลางเกร็ด

    วัดกลางเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านคลองลัดเกร็ด ถนนภูมิเวทย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


    พันที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลัดเกร็ด ภายในวัดมีอาคารเสนะสนะต่างๆดังนี้ อุโบสถ กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2503 สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอกคืบ และพระไสยาสน์ยาว 99 วา สร้างมานานกว่า 100 ปี


    วัดกลางเกร็ด สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ. 2310 ต่อมาจอมพลถนอม กิตติขจร และท่านผู้หญิงจงกล ได้มาบูรณะทะนุบำรุงทำให้วัดเจริญขึ้นตามสมควร วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2332