• วังบางขุนพรหม

    วังบางขุนพรหม อยู่ริมถนนสามเสน ย่านบางขุนพรหม และแม่น้ำเจ้าพระยา เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ.2478 วังบางขุนพรหม จึงตกเป็นของคณะราษฎร์ และได้ใช้เป็นที่ทำการของกรมยุทธการทหารบก และกรมยุวชนทหารบก จนถึงสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงเปลี่ยนเป็นที่ทำการของ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบันวังบางขุนพรหมเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ขอซื้อจากรัฐบาล ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เวลานี้


    ในบริเวณวังบางขุนพรหม เดิมประกอบไปด้วยอาคารหลายหลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงตำหนักใหญ่ที่ประทับ ตำหนักสมเด็จและศาลากลมกับประตู และกำแพงบางส่วน นอกนั้นถูกรื้อถอนไปแล้ว


    ตำหนักใหญ่ เคยเป็นที่ประทับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ออกแบบโดย ดร.คาร์ล ซิกฟริก เดอริง (DR.KARL SEIGFRIED DOHRING) สถาปนิกชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นคนเดียวกับสถาปนิกที่ออกแบบ ตำหนักใหญ่ที่วังวรดิษ และพระราชวังบ้านปืน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นแบบผสมระหว่างเรอเมสซองส์ และบาโร๊ค (RENAISSANCE & BAROQUE) โดยเน้นหนักไปในทางบาโร๊ค ด้วยลวดลายประดับบางส่วนเป็นแบบโรโคโค (ROCOCO) ตำหนักนี้เป็นอาคารสองชั้นก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงสูงสองระดับประกอบด้วยหน้าต่างหลังคาเป็นระยะ (DORMER WINDOW) ผังของตัวอาคารวางในแนวเหนือ-ใต้ ตัวตำหนักภายนอกมีการประดับลวดลายปูนปั้นที่กรอบหน้าต่าง และผนังอยู่ที่ช่องหลังคา ภายในตำหนักมีการตกแต่งองค์ประกอบอย่างประณีตแทบทุกส่วน ปัจจุบันตำหนักแห่งนี้ได้รับการบูรณะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกประการ


    ตำหนักสมเด็จ เป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนมีทางเดินเชื่อมกับอาคารใหญ่ มีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกที่ประณีตสวยงาม แต่ลวดลายประดับจะอ่อนช้อย วิจิตร งดงามกว่า เพราะเป็นตำหนักเจ้านายฝ่ายใน โดยภายในประดับด้วยเครื่องไม้ที่ช่างได้แสดงฝีมือจำหลักได้อย่างประณีต ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์แล้วเช่นกัน