• ถนนสี่พระยา

    ถนนสี่พระยา เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับถนนเจริญกรุง เกิดจากการที่พระยา 4 ท่าน ได้แก่ พระยาอินทราธิบดีสีหาราชรองเมือง พระยาพิพัฒน์โกษา พระยานรฤทธิราชหัช และพระยานรนาถภักดี ได้ร่วมกันลงทุนกว้านซื้อที่สวนระหว่างถนนสุรวงศ์ กับคลองผดุงกรุงเกษม และเพื่อให้ราคาที่ดินได้ราคาสูง จึงตัดถนนผ่าน และน้อมเกล้าถวายเป็นถนนหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดพระราชทานนามให้เป็นอนุสรณ์ว่า “ถนนสี่พระยา”