• คลองผดุงกรุงเกษม

    คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดขึ้น เพื่อขยายให้พื้นที่ของพระนครให้กว้างขวางกว่าเดิม จึงเป็นคลองคูพระนคร อยู่ชั้นนอกสุด โดยเริ่มต้นแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางเหนือ ที่วัดเทวราชกุญชร และไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่ง ข้างวัดแก้วฟ้า มีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ว่าที่สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กลอง ใช้เวลาขุดทั้งสิ้น 10 เดือน