• คลองบางเชือกหนัง

    วัดเกาะ รอบๆบริเวณวัดมีบรรยากาศสงบร่มรื่น มีวิหารเก่าอายุประมาณ 80 ปี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว


    ฟาร์มกล้วยไม้ ชาวบ้านสองฝั่งคลองประกอบอาชีพ ทำสวน และส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกขาย ชาวพุทธนิยมนำมาถวายพระกัน