• กองเรือยุทธการและกรมอู่ทหารเรือ (พระราชนิเวศน์)

    บริเวณที่ตั้งของกองเรือยุทธการ กรมอู่ทหารเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ ในปัจจุบันซึ่งอยู่ปากคลองมอญ แต่เดิมเป็นจวนหรือพระราชวังของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เมื่อครั้งยังเป็นมหาอุปราช สร้างเมื่อปี พ.ศ.2311 ในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาได้ขยายพระราชนิเวศน์ออกไปจนถึงอู่กำปั่น (กรมอู่ทหารเรือ) ซึ่งอยู่ติดกับวัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆษิตาราม) หลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ (รัชกาลที่ 2) และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในรัชกาลต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานให้เป็นที่ว่าการกรมทหารเรือ และสร้างกำแพงมีใบเสมาเพื่อเป็นเครื่องสำคัญว่าเคยเป็นพระราชวังมาก่อน